Είσοδος Μελών

Ονομα Χρήστη:
Kωδικός Πρόσβασης:
Κωδικός Εταιρίας:
ExtraPages / Όροι Χρήσης


Όροι Χρήσης
 (Ισχύουσα Έκδοση - Νοέμβριος 2002)

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης του www.b2bconstruct.gr. Η χρήση του www.b2bconstruct.gr τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των περιγραφόμενων όρων χρήσης των υπηρεσιών.

Η Δικαιούχος δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους κάτωθι όρους χρήσης υπηρεσιών.
Σε κάθε περίπτωση μη αποδοχής τμήματος ή συνόλου του παρόντος, ρητώς αναφέρεται ότι απαγορεύεται η χρήση του www.b2bconstruct.gr.

Για οιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση παρακαλούμε όπως στείλετε e-mail στο contact@b2bconstruct.gr.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Site: Ο διαδικτυακός τόπος υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση "www.b2bconstruct.gr".
Δικαιούχος: Η ιδιοκτήτρια εταιρία του διαδικτυακού τόπου, Ανώνυμη Εταιρία υπό την επωνυμία "E-CONSTRUCTION A.E.".
Υπηρεσία/ες: Το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Site της Δικαιούχου, ρητώς συμπεριλαμβανομένων τόσο των ήδη υφισταμένων όσο και των μελλοντικών.

Περιεχόμενο: Δεδομένα, κείμενα, video, multimedia, γραφικά, εικόνες και άλλες τεχνολογικές εφαρμογές που έχει στην κατοχή της η Δικαιούχος και παρέχονται μέσω του Site.
Μέλος: Ο χρήστης του Site που έχει συμβληθεί με την Δικαιούχο και του έχει χορηγηθεί ειδικό username και password για τη χρήση της Υπηρεσίας, κατόπιν της καταβολής του τέλους εγγραφής.
Password: Ο ειδικός προσωπικός κωδικός κάθε Μέλους που απονέμεται από τον Δικαιούχο.
Username: Το όνομα που δηλώνει το Μέλος κατά την εγγραφή του στο Site.
Οι Συναλλασσόμενοι: Οι εγγεγραμμένοι στον Εμπορικό Κατάλογο προμηθευτές και οι υποψήφιοι Αγοραστές.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του www.b2bconstruct.gr παρέχεται στη διαμορφωθείσα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος μορφή και ρητώς απαγορεύεται οιαδήποτε παρέμβαση, τροποποίηση ή αλλοίωση του Διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες αυτού.
Η πρόσβαση στην www.b2bconstruct.gr επιτρέπεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής με δικαιοπρακτική ικανότητα.

Η E-CONSTRUCTION μπορεί να αρνηθεί τις υπηρεσίες της σε οιονδήποτε και σε οιαδήποτε στιγμή κατά τη διακριτική της ευχέρεια, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των όρων του παρόντος.

4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Με την καταβολή της εισφοράς εγγραφής και τη συμπλήρωση των βασικών στοιχείων στη φόρμα εγγραφής (registration form), η Δικαιούχος χορηγεί στο Μέλος έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης και ένα όνομα χρήστη, ώστε να αποφεύγεται η παράνομη χρήση των υπηρεσιών από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του χρήστη ή επιθυμίας αλλαγής των προσωπικών κωδικών του, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα ανανέωσης και εισαγωγής νέων στοιχείων, μέσω των ηλεκτρονικών φορμών του www.b2bconstruct.gr. Σε περίπτωση απώλειας για οιοδήποτε λόγο των ανωτέρω στοιχείων, το Μέλος υποχρεούται όπως επικοινωνήσει εντός 24 ωρών μέσω e-mail στο help@b2bconstruct.gr και να δηλώσει την εν λόγω απώλεια.

Το www.b2bconstruct.gr διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την ιδιότητα του Μέλους σε περίπτωση οιασδήποτε φύσεως παραβίασης των όρων του παρόντος και κατά συνέπεια να ανακαλέσει τον κωδικό πρόσβασης και την ονοματοδοσία του χρήστη.

5. ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η χρέωση για τη συμμετοχή και χρήση των παρεχόμενων Υπηρεσιών γίνεται ανά Μέλος κατά τα περιγραφόμενα στο www.b2bconstruct.gr, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Τιμοκατάλογο της Δικαιούχου.
Σε περίπτωση προσθήκης νέων Υπηρεσιών θα ανακοινώνονται οι ειδικοί όροι χρήσης και η πολιτική χρέωσής τους, αποτελώντας Παράρτημα του παρόντος.

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα Μέλη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2472/1999 "Περί προστασίας προσωπικών δεδομένων" ως ισχύει και του Ν. 2774/1999 "Περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα", συμφωνούν, αποδέχονται και συναινούν ήδη δια του παρόντος με τα ακόλουθα: Η Δικαιούχος θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα τους που θα έρθουν σε γνώση της με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των εργασιών της.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το Μέλος διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων αυτών, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97.

Υπεύθυνο τμήμα για την προστασία πληροφοριών και δεδομένων του Site κατά το Ν. 2472/97: members@b2bconstruct.gr, "E-CONSTRUCTION A.E.", Πεντέλης 25, Χαλάνδρι Αττικής.

7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Κατά την πρόσβαση και χρήση του www.b2bconstruct.gr από τα Μέλη του:
- Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε αυτόματης ή χειροκίνητης παρακολούθησης του συστήματος ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας του.
- Απαγορεύεται η χρήση οιουδήποτε προγράμματος ή τεχνικού μέσου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας του Site.
- Aπαγορεύεται η χρήση πληροφοριών του www.b2bconstruct.gr για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Eπιπλέον των ανωτέρω απαγορεύεται η χρήση του www.b2bconstruct.gr για την άσκηση αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμορφώνονται στην κοινωνία του INTERNET, όπως ενδεικτικά:
- Απόπειρα καταστροφής ή/και εκμετάλλευσης ή καταστροφή ή/και εκμετάλλευση αρχείων του Site και των Μελών αυτού (hacking).
- Απόπειρα διασποράς ή διασπορά μεγάλου όγκου ηλεκτρονικών μηνυμάτων, προκειμένου να προκληθεί υπερφόρτωση και αδυναμία εξυπηρέτησης των Μελών του www.b2bconstruct.gr.
-Ενέργειες οι οποίες εν γένει αντίκεινται στη NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ).

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
H χρήση του www.b2bconstruct.gr, δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή/και υπηρεσιών, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης της υπηρεσιών, κατ' εφαρμογή των όρων της παρούσας. Σε περίπτωση εκφόρτωσης (download) στοιχείων του περιεχομένου των υπηρεσιών του www.b2bconstruct.gr, η Δικαιούχος παραχωρεί παρόμοιο δικαίωμα μόνο για ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος.

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

To περιεχόμενο του www.b2bconstruct.gr, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται, σε κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και γραφικά, προστατεύεται από τις εθνικές (Ν. 2121/93 ως ισχύει) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (reformating), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του www.b2bconstruct.gr ή των σελίδων αποτελεσμάτων αυτού ή εκπομπή του www.b2bconstruct.gr, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Δικαιούχου.

10. LINKS

Το www.b2bconstruct.gr, περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του www.b2bconstruct.gr και συνεπώς το www.b2bconstruct.gr, δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους. Το www.b2bconstruct.gr, παρέχει αυτούς τους συνδέσμους ως διευκόλυνση και η ενσωμάτωση ενός εξωτερικού συνδέσμου δεν συνεπάγεται κανενός είδους δέσμευση για το δικτυακό αυτό τόπο από τo www.b2bconstruct.gr.

11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα και την μέγιστη σημασία του ζητήματος της ασφάλειας των δεδομένων των χρηστών, το www.b2bconstruct.gr κάνει χρήση εξελιγμένων συστημάτων προστασίας του δικτύου (firewall) και κωδικών πρόσβασης (passwords).

12. COOKIES
Η Δικαιούχος εταιρία E-CONSTRUCTION A.E. επιφυλάσσεται δια του παρόντος του δικαιώματός της να χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών της.
Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών των χρηστών του www.b2bconstruct.gr.

Καθίσταται σαφές ότι στις ρυθμίσεις του browser οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εμποδίσουν την εισδοχή των cookies, τοιουτοτρόπως όμως ενδέχεται να παρεμποδίζονται στη χρήση ορισμένων υπηρεσιών του www.b2bconstruct.gr.

13. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Δικαιούχος καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε το www.b2bconstruct.gr να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη.
Η χρήση του www.b2bconstruct.gr γίνεται με ευθύνη των χρηστών του, αποδεχόμενοι ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη.
Η Δικαιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες οι χρήστες απέκτησαν πρόσβαση μέσω του www.b2bconstruct.gr και αφορούν άλλες εταιρίες.

Επιπλέον συμφωνείτε ότι η Δικαιούχος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο www.b2bconstruct.gr. ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία μεταξύ των χρηστών του www.b2bconstruct.gr ανακύψει οιασδήποτε φύσεως αντιδικία, τυχόν παρέμβαση της Δικαιούχου, γεννά αξίωση αυτής για καταβολή ευλόγου αμοιβής των Δικηγόρων της από τους διαδίκους που είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνοι.

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω Όρων ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των παρόντων Όρων ή εξ αφορμής αυτών, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια Αθηνών.