Είσοδος Μελών

Ονομα Χρήστη:
Kωδικός Πρόσβασης:
Κωδικός Εταιρίας:
Αρχική Σελίδα / Η Εταιρεία / Αφιέρωμα


Αφιέρωμα
 
 

Αποτελέσματα πανελλαδικής διαδικτυακής έρευνας συμμετεχόντων επιχειρήσεων στις ελληνικές Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές

Τα κυριότερα ευρήματα, από την πανελλαδική διαδικτυακή έρευνα στις ενεργά συμμετέχουσες επιχειρήσεις των εγχώριων Β2Β Ηλεκτρονικών Αγορών, είναι τα εξής:

1 στις 3 επιχειρήσεις είναι εγγεγραμμένες ταυτοχρόνως σε δύο ή περισσότερες από τις πέντε συνολικά εγχώριες Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές, στοιχείο, το οποίο καταδεικνύει ότι οι ελληνικές εταιρείες δείχνουν προθυμία στο να πειραματιστούν με την εφαρμογή υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν.
Η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών διαφέρει ουσιαστικά μεταξύ των συναλλασσόμενων οντοτήτων, καθώς οι προμηθευτές εφαρμόζουν, ως επί το πλείστον, τις υπηρεσίες των ηλεκτρονικών δημοπρασιών και σε εξαιρετικά χαμηλότερα ποσοστά τις ηλεκτρονικές παραγγελίες και τιμολογήσεις, ενώ οι υπόλοιπες υπηρεσίες μετά βίας υιοθετούνται από 1 στις 10 επιχειρήσεις. Αντιθέτως, οι αγοραστές χρησιμοποιούν εντατικότερα τη συντριπτική πλειοψηφία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η προαναφερθείσα διαφορά οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι προμηθευτές χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αραιότερα και ανάλογα με τις ανακύπτουσες ανάγκες, σε αντιπαραβολή με τους αγοραστές, όπου η προφανής εντονότερη χρήση καταδεικνύει ότι οι Β2Β ΗΑ αποτελούν υψηλότερη προτεραιότητα της στρατηγικής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν τους και, κατ’ επέκταση, προσφιλή υιοθετούμενη επιλογή για τη διεκπεραίωση των εμπορικών τους διαδικασιών.
Ως φυσικό επακόλουθο των παραπάνω, οι αγοραστές θεωρούν ότι επωφελούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις Β2Β ΗΑ, σε σχέση με τους προμηθευτές. Τα κυριότερα αντιλαμβανόμενα πλεονεκτήματα των συμμετεχόντων είναι: α) η μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των επιχειρηματικών διαδικασιών, β) η μείωση των διαχειριστικών λαθών και της πολυπλοκότητας των συναλλαγών, γ) η μείωση του κόστους διεκπεραίωσης των επιχειρηματικών διαδικασιών, δ) η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας και ε) η καλύτερη γνώση της αγοράς.
Επιπλέον, το αντιλαμβανόμενο όφελος είναι ανάλογο του μεγέθους της επιχείρησης και του έτους πρωτοεισόδου σε μία Β2Β ΗΑ. Δηλαδή, οι εταιρείες, που υιοθετούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, επωφελούνται σε μεγαλύτερο βαθμό, σε σχέση με εκείνες, που συμμετέχουν λιγότερα έτη σε μία αντίστοιχη επιχειρηματική δράση. Ένα λογικό συμπέρασμα της παραπάνω διαπίστωσης, είναι πως οι πρωτοεισερχόμενες (περίοδος εισόδου 2001-2003) απέκτησαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι εκείνων που ακολούθησαν. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις, οι οποίες εισήλθαν το τελευταίο διάστημα, ενδεχομένως ακόμη να διερευνούν τα δυνητικά πλεονεκτήματα, που απορρέουν από την αξιοποίηση των Β2Β ΗΑ. Επομένως, η χαμηλή ένταση χρήσης σε συνδυασμό με την υιοθέτηση αναλογικά μικρότερου αριθμού υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων τους, οδηγεί, μοιραία, σε αθροιστικά χαμηλότερο όφελος.
Οι συμμετέχοντες αποκλειστικά σε οριζόντιες Β2Β ΗΑ, καθώς επίσης και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας, δήλωσαν υψηλά ποσοστά πρόθεσης εισόδου σε άλλη Β2Β διαδικτυακή πλατφόρμα καταγράφοντας, παράλληλα, χαμηλά ποσοστά στην πρόθεση συνέχισης χρήσης των υπηρεσιών των ήδη εφαρμοζόμενων Β2Β ΗΑ. Από την άλλη πλευρά, εκ διαμέτρου αντίθετα αποτελέσματα καταγράφηκαν για τους συμμετέχοντες σε κάθετες Β2Β ΗΑ και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Τα παραπάνω στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα πως αρκετές εταιρείες, ενώ αντιλαμβάνονται τα πλεονεκτήματα της χρήσης των Β2Β ΗΑ, εντούτοις, δεν έχουν μείνει ικανοποιημένες από τα Β2Β ηλεκτρονικά επιχειρηματικά μοντέλα, στα οποία συμμετέχουν και σκοπεύουν να μεταφέρουν αλλού τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Αντιθέτως, εταιρείες των οποίων οι απαιτήσεις πληρούνται από τις ήδη χρησιμοποιούμενες Β2Β ΗΑ δεν προτίθενται να μεταβούν σε άλλες αντίστοιχες επιχειρηματικές δράσεις.
Άξια αναφοράς χαρακτηρίζονται τα εκ διαμέτρου αντίθετα στοιχεία που προέκυψαν, αναφορικά με τις προθέσεις συνέχισης χρήσης των Β2Β ΗΑ. Πιο συγκεκριμένα, 43.7% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό αυτών - 27.7% - δήλωσε πως σκοπεύει να αποχωρήσει γενικότερα από τις Β2Β ΗΑ. Πιο δεκτικοί στη συνέχιση χρήσης είναι οι αγοραστές και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται, παράλληλα, και στο εξωτερικό.
Όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι αποκρινόμενοι στην έρευνα δήλωσαν πως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ίδιων των Β2Β ΗΑ, που υιοθετούν, επιδρούν πρωτίστως στην ένταση συμμετοχής τους. Ειδικότερα, α) το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Β2Β ΗΑ, β) οι εφαρμοζόμενοι κανόνες λειτουργίας, γ) η συμμετοχή πολλών και διεθνούς κύρους επιχειρήσεων εντός της διαδικτυακής πλατφόρμας και δ) ο σκοπός λειτουργίας & οι παρεχόμενες υπηρεσίες, αποτελούν παράγοντες που επιδρούν στο βαθμό χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Επιπλέον, ενδο-επιχειρησιακοί παράγοντες, όπως: α) η δυνατότητα διάθεση κονδυλίων από την πλευρά της εταιρείας, β) η οργανωσιακή ηλεκτρονική της ετοιμότητα και γ) η στρατηγική υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση, αποτελούν κι αυτοί παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό χρήσης των Β2Β ΗΑ.
Αντιθέτως, το εξω-επιχειρησιακό περιβάλλον των εταιρειών δείχνει να επιδρά ασθενέστερα, ως κατηγορία. Από τα προκύπτοντα στοιχεία, οι παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών των Β2Β ΗΑ είναι: α) η επίδραση της πολιτείας και β) η επίδραση των ανταγωνιστών. Άξιο αναφοράς χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι η επίδραση των συνεργατών δεν έδειξε να επηρεάζει την ένταση συμμετοχή τους.

 

Βαγγέλης Σαπρίκης, Μ.Sc.,Ph.D.
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας