Αρχική Σελίδα / Οι Υπηρεσίες / Σύστημα Ζητήσεων/ Προσφορών / Αγοραστές


Αγοραστές
 Πώς λειτουργεί το Σύστημα Ζητήσεων/Προσφορών για τους Aγοραστές και ποια είναι τα οφέλη

Μέσα από το σύστημα δίνεται η δυνατότητα ζήτησης των εξής:
 1. Ζήτηση οικονομικής προσφοράς προμήθειας (RFQ)
 2. Ζήτηση πληροφοριών για προϊόντα ( RFI) και
 3. Ζήτηση πρότασης προμήθειας (RFP).

Η διαδικασία εισαγωγής και δημιουργίας του RFx λειτουργεί ως εξής:
 1. Εισαγωγή της ζήτησης του προϊόντος μετά την επιλογή του μέσα από διευρυμένο κατάλογο
 2. Δημιουργία ζήτησης για πακέτα προϊόντων βάση των αναγκών του έργου μέσα από τον ίδιο κατάλογο
 3. Ορισμός προαπαιτούμενων παραμέτρων ως προς την ποιότητα του προϊόντος, την ποσότητα, τον χρόνου παράδοσης, την τιμή, κ.τ.λ.
 4. Δυνατότητα επικοινωνίας της ζήτησης στα πλαίσια του αγοραστικού οργανισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες μέχρι την τελική έγκριση και αποστολή της παραγγελίας
 5. Επιλογή προμηθευτών μέσα από μια διευρυμένη βάση με αυστηρά δομημένη κατηγοριοποίηση
 6. Ελεγχος της πορείας της προς εκτέλεση παραγγελίας
 7. Παραγωγή στατιστικών και οικονομικών αναφορών πλήρως παραμετροποιήσιμων
 8. Παρακολούθηση ιστορικού παραγγελιών που έχουν πραγματοποιηθεί
 9. Πηγή ιστορικών στοιχείων και πληροφοριών αξιολόγησης όλων των κινήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας
Tα οφέλη για τους Aγοραστές είναι:
 1. Μείωση του λειτουργικού κόστους προμηθειών που προέρχεται από την ταχύτητα των συναλλαγών, την ικανότητα λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο και την συγκέντρωση παραγγελιών με σκοπό την προώθησή τους σε επιλεγμένους προμηθευτές
 2. Προσφέρει αποδοτικότερους μηχανισμούς επεξεργασίας με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η μείωση του χρόνου και του κόστους μέχρι την τελική απόφαση
 3. Αύξηση της παραγωγικότητας των τμημάτων προμηθειών μέσω της αποδοτικής συλλογής πληροφοριών από την ολοκληρωμένη βάση που υποστηρίζει
 4. Δυνατότητα πλήρους λογιστικού ελέγχου και άμεσος εντοπισμός σφαλμάτων κατάταξης και τιμολόγησης
 5. Η κεντρική πηγή πληροφοριών εξυπηρετεί στην αυτόματη ανάκτηση, επεξεργασία και έλεγχο στοιχείων που αφορούν όλες τις κινήσεις της εταιρείας στο σύστημα
 6. Ελεγχος του συνολικού όγκου αλλά και του σταδίου διεκπεραίωσης των παραγγελιών σε πραγματικό χρόνο (real time tracking)
 7. Τυποποίηση της ροής των πληροφοριών και των διαδικασιών, ακολουθώντας διεθνή πρότυπα, λειτουργία που διευκολύνει την ανάθεση εκτελεστικών ρόλων στην τήρηση των λειτουργιών της εταιρείας
 8. Πρόσβαση σε διευρυμένη βάση προμηθευτών της ευρύτερης αγοράς του κατασκευαστικού κλάδου, και κατά συνέπεια πρόσβαση σε πληθώρα προϊόντων και υπηρεσιών
 9. Βελτίωση των συνεργατικών δεσμών μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη επικοινωνία και εμπιστοσύνη μεταξύ τους.
 10. Δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής αξιολόγησης προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων των προμηθευτών, βάση πολλαπλών και προκαθορισμένων κριτηρίων που έχουν οριστεί από τον αγοραστή.
 11. Δυνατότητα συμμετοχής και διαχείρισης όλου του κύκλου προμηθειών της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 12. Συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες, ορατές από όλους τους εμπλεκόμενους, λειτουργία που έχει ως αποτέλεσμα την τήρηση του επιθυμητού χρονοδιαγράμματος προμηθειών.